/ Мэдээ мэдээлэл / Сургалт / 2015 ОНЫ АЛБАНЫ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ АЛБАНЫ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

СҮХБААТАР АЙМÀÃ ÄÀÕÜ ЦАГДААГИЙН ÃÀÇÐÛÍ

2015 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

 

2015.12.02                                                                                   Баруун-Урт сум

 

Тус цагдаагийн ãàçðààñ 2015-2016 оны хичээлийн жилийн сургалтыг “Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëаãààíû æóðàì”-ûí /êîä 117/-ûí äàãóó 7 õîíîã á¿ð сургалт явуулах хөтөлбөр төлөвөлөгөөг боловсруулан  áàòëóóëж биелэлòийг нь хангуулан  ажиллаæ áàéíà.

2015 îíû 12-ð ñàðûí  áàéäëààð 14 óäààãèéí 42 öàãèéí ñóðãàëò зохион байгууллаа.

 

Àëáà õààã÷ ãýìò õýðýã, çºð÷èëä õîëáîãäñîí, ºðòºæ õîõèðñîí òàëààð ìýäýãäýõ, ñàí á¿ðä¿¿ëýõ, àøèãëàõ êîä 911, Àëáà õààã÷èä ýýëæèéí àìðàëò îëãîõ êîä 934 ä/õ Í.Ëõàãâàñàéõàí, Эргүүлийн үйл ажиллагааны стандарт,  эргүүл харуулын шинэчлэгдсэн дүрэм öàãäààãèéí àëáà õààã÷èéí ñàõèëãûí ä¿ðìýýð õ/÷ Á.Ñàðàí÷èìýã, çºð÷ëèéã õÿíàí øèéäâýðëýõ êîä 408, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд  дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журмаар ä/õ Ï.Ëóâñàíäîðæ, Ìýäýýëëèéí èë òîä áàéäëûã õàíãàõ ñóðòàë÷ëàõ êîä 135 æóðàì ä/õ Í.Ëõàãâàñàéõàí, Ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí òàëààðõ ãîìäîë, ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ /êîä202/ ä/õ Ã.Ãàíõóÿã, Ñýæèãòýí ÿëëàãäàã÷ áîëîí çºð÷èë ãàðãà÷èéã ýðýí ñóðâàëæëàõ àæèëëàãàà õ/÷ Ã.Áàÿðñàéõàí, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí äîòîîä àëáàíû ä¿ðìèéã õýðýãæ¿¿ëýõ êîä 101 õ/÷ Á.Ñàðàí÷èìýã, Öàãäààãèéí áàãóóëëàãûí ÷èã ¿¿ðýã, ýðõ õýìæýýã òîäîðõîéëîõ êîä 100 ä/õ Ã.Ãàíõóÿã, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí Àâëèãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ êîä 139, Àøèã ñîíèðõëûí çºð÷뺺ñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ êîä 140 Ñóðãàëòûí áîäëîãî áîëîâñðóóëæ, õýðýãæ¿¿ëýõ êîä 118-ûã à/ä Ñ.Ýðäýíýòóÿà, ýä ç¿éë òýýâðèéí õýðýãñýëä ¿çëýã õèéõ áè÷èã áàðèìòûã ò¿ð õóðààí àâàõ êîä 216, òýýâðèéí õýðýãñëèéã àëáàäàí çîãñîîõ òóñãàé õýðýãñýë êîä 237 ñýäâýýð äýä õóðàíäàà ×.Óðàíáîð, Ìîíãîë õýëíèé òóõàé õóóëèàð õîøóó÷ Ã.Ãàíçîðèã, áàéãóóëëàãûí íóóöûã òîãòîîõ, õàìãààëàõ êîä 114-ººð õîøóó÷ Ã.Áàÿðñàéõàí, Àðõèâ àëáàí õýðýã õºòëºëòººð äýñëýã÷ Ë.Ñî¸ëìàà, Õ¿íèé ýðõèéí òóõàé îéëãîëòóóä, Õ¿íèé ýðõèéí çºð÷ëèéã ýðõ ç¿éí çºð÷뺺ñ ÿëãàõ íü ñýäâ¿¿äýýð àéìãèéí õ¿íèé ýðõèéí òºëººëºëºã÷ Ñ.Íàðàíòóÿà íàð õè÷ýýë ñóðãàëòûã ÿâóóëëàà.

Áèå äààëòààð 8 ñýäýâ ºã÷ 7 áàãò õóâààí áàãààð àæèëëóóëæ 14 õîíîãò áèå äààëòûã øàëãàæ ¿ð ä¿íã òîîöîæ àæèëëàà.

Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà öàãäààãèéí õóðàíäàà Æ.Áàòáààòàð õýñãèéí òºëººëºã÷ áîëîí ã¿éöýòãýõ àæëûí ýðõòýé àëáà õààã÷äàä ÿéöýòãýõ àæëûí 2 öàãèéí ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëëàà.

Òýì¿¿ëýí ºðõèéí ýìíýëýãòýé õàìòðàí àëáà õààã÷èéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëýõ çîðèëãîîð öóñíû äîíîðûí òºðë¿¿ä äîíîð ñîíãñîëòûí òóõàé, óíäíû óñíû ÷àíàð, àþóëã¿é áàéäàë, àðõè òàìõèíû õîð õºíººë áà ò¿¿íèé òàëààðõ ò¿ãýýìýë áóðóó îéëãîëòóóä, öóñíû äàðàëò èõñýëò, çààâàë õýâø¿¿ëýõ 21 äàäàë çýðýã ñýäâ¿¿äýýð 3 óäàà 12 öàãèéí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëëàà.

Àëáà õààã÷äààñ 2 óäàà øàëãàëò àâ÷ ä¿íã íýãòãýí 8 àëáà õààã÷ øàëãàëòàä õàíãàëòã¿é ä¿í ¿ç¿¿ëñýí áàéíà.

 

 Мөн албаны бэлэн байдлыг хангах, алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, чийрэгжүүлэх зорилгоор байлдааны самбо карате, бие хамгаалах урлаг, бодибилднг бялдаржуулах сургалтын төлөвлөгөө гарган цагдаагийн хэлтсийн даргаар батлуулан хуваарийн дагуу алба хаагчид  7 õîíîãò 2 óäàà сургалтанд хамрагдаж байгаа бөгөөд БТСГ-ûн  зааланд 7 хоногийн 2 - дахь өдрийн 19.00-21.00 цагèéн хооронд   гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн сургалтанд алба хаагчдын хамрууллаа.

Цагдаагийн газраас алба хаагчдын албаны бэлэн байдал хангах, бие бялдрыг хөгжүүүлэх зорилгоор “Бие бялдраа чийрэгжүүлэх 3-н сарын аян” ыг зохион байгуулж “ХАНАН”   ôèòíåñс òөвтэй гэрээ байгуулж ажиллаа. Гэрээнйи дагуу 1 алба хаагчèéг 50%- ийн хямдралтай үнээр 3-н сарын хугацаанд 62 алба хаагчийг хамрууллаа.

              

           2015 оны 1-р улиралд  “ЛЕДИ” ТӨВИЙН”  лектор ̺íõáàÿðûã урьж “Удирдлагын сэтгэл зүй бүтээлч хандлага” сэдвээр 24-н цагийн сургалтанд 8-н алба хаагч, нийт алба хаагчдийн дунд “ Харилцааны соёл, архи согтууруулах ундааны хор холбогдол, үр дагавар” -ын талаар 2 цагийн сургалт явууллаа.    

 

Тус цагдаагийн ãàçðûí “Ахлагч нарын зөвлөл” санаачлан òàíèí ìýäýõ¿éí ìýäýýëëèéã ï¿ðýâ ãàðàã á¿ð õèéæ õààã÷äûí äóíä “Ìèíèé íîì” íýðòýé íîì ñîëèëöîîíû àÿíûã ÿâóóëæ 31 òºðëèéí  íîìûã àÿëóóëæ, ñàðä íýã óäàà Àéìãèéí íîìûí ñàíòàé õàìòðàí íîì óíøëàãûí öàãèéã çîõèîí áàéãóóëëàà.

Õóóëü ñàõèóëàõ èõ ñóðãóóëèéí  Öàãäààãèéí ñóðãóóëèéí öàãäààãèéí àæèë-Ýðõ ç¿éí ý÷íýý ñóðãàëòàíä а/ч Ã.Ãàíòóëãà, à/÷ Ì.Áàäàð-Óóãàí, а/ч Ц.Оюунболд, а/ч Э.Мөнхнасан, а/ч М.Ууганбаяр, а/д Б.Даваадорж, а/ч Б.Мөнхсүх, à/÷ Ò.Ãàíáàÿð, ä/à Á.Îäãèéâ, а/а Б.Мөнхдор, а/а Г.Октярбь íàð ñóðàëöàæ байна.

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàõ, төрийн тусгай албаны шалгалтанд орох   õ¿ñýëò ãàðãàñàí 12 èðãýíèéã á¿ðòãýëä àâ÷ øàëãàëãàëòàíä îðóóëæ 8 èðãýíèéã ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðóóëж 2 иргэн цагдаагийн мэргэжлийн сургалтад суралцаж байна.

Хэсгийн төлөөлөгч нарò 2015 îíû 11-ð ñàðûí áàéäëààð áàéäëààð ÿâóóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã îíëàéíààð õ¿ðã¿¿ëæ хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нарын зайны сургалтын материалыг судалсан байдлыг шалгасан ба сургалтын материалыг хангалтгүй судалсан алба хаагчдын ёс зүйн талонд сануулан зайны сургалтаар явуулсан сургалтын материалыг цаг тухай бүрт нь судлан, бичиж тэмдэглэн мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх чиглэлээр анхаарч ажиллах талаар үүрэг өгч ажиллаа.

 

                                                               

 

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ХН-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, ЦАГДААГИЙН

                                 АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ                           С.ЭРДЭНЭТУЯА

 

 

ХЯНАСАН: ТЗБТ-ИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН

                    ДЭД ХУРАНДАА                                П.ЛУВСАНДОРЖ

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-01-14
Эрэн сурвалжилж байна